ქალთა რჩევები

რა ტიპისა და ტექნიკის kissing თქვენ უნდა იცოდეთ

Pin
Send
Share
Send
Send


Îäíè ïîöåëóè èìåþò áîëåå âîçáóæäàþùåå äåéñòâèå ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè. Ðîìàíòè÷åñêèå ïîöåëóè âñåãäà çàñòàâëÿþò ñåðäöå áèòüñÿ áûñòðåå. Ýòî ïðîèñõîäèò ïîòîìó, ÷òî íà ñàìîì äåëå òàêîé ïîöåëóé – áîëüøå ÷åì ïðîñòîå ñîåäèíåíèå ãóá è ÿçûêîâ ïàðòíåðîâ.

×òî æå ýòî çà ýíåðãèÿ, êîòîðàÿ íàïîëíÿåò ðîìàíòè÷åñêèé ïîöåëóé? Ýòî ñîåäèíåíèå äóø, ìèñòè÷åñêîå, äóõîâíîå ñëèÿíèå, âûõîäÿùåå çà ðàìêè ôèçè÷åñêîé ðåàëüíîñòè. Äëÿ òîãî ÷òîáû âåðèòü â ñóùåñòâîâàíèå ýòîé ñèëû, âîâñå íå îáÿçàòåëüíî áûòü âåðóþùèì ÷åëîâåêîì. Ìîæíî ïðîñòî èñõîäèòü èç ôàêòà, ÷òî âîëøåáñòâî îòíîøåíèé ìåæäó ëþäüìè âîçíèêàåò èç õèìè÷åñêèõ ðåàêöèé, ïðîèñõîäÿùèõ â ñåðäöå. Íèêàêàÿ àñòðîëîãè÷åñêàÿ èëè ôèëîñîôñêàÿ ñèñòåìà íå ìîæåò àäåêâàòíî îáúÿñíèòü ýòî ÿâëåíèå. Òàê âîò, ñåêðåò ðîìàíòèêè òàêîãî ïîöåëóÿ, îò êîòîðîãî ó÷àùàåòñÿ ïóëüñ, çàêëþ÷àåòñÿ â îñîáîé ñèòóàöèè, ïîçâîëÿþùåé ëþäÿì ñîåäèíèòüñÿ íà íåêîåì äóõîâíîì óðîâíå ïîñðåäñòâîì âçãëÿäà, ðàçãîâîðà, òàíöà èëè ïðèêîñíîâåíèÿ. Áóäüòå èñêðåííè â ðàçãîâîðàõ ñî ñâîåé äåâóøêîé. Óëûáíèòåñü åé ÷åðåç âñþ êîìíàòó, ïîéìàâ íà ñåáå åå âçãëÿä.

Äåéñòâèòåëüíî ëè ïðîñòîé ïîöåëóé ðîìàíòè÷íåå, ÷åì ôðàíöóçñêèé?

Ñòîïðîöåíòíî! Ïðàêòè÷åñêè â ëþáîé ñèòóàöèè ïðîñòîé ïîöåëóé ãîðàçäî áîëåå ðîìàíòè÷åí, ÷åì ïîöåëóé ñ èñïîëüçîâàíèåì ÿçûêà. Ïî ñòàòèñòèêå 46% æåíùèí æàëóþòñÿ íà òî, ÷òî ïîöåëóè èõ ïàðòíåðîâ äàëåêî íå âñåãäà ðîìàíòè÷íû. «Êàê æå çàñòàâèòü åãî öåëîâàòüñÿ êàê â êèíî?» – çàäàþòñÿ îíè âîïðîñîì. Ïàðåíü, ÷èòàþùèé ýòè ñòðîêè, äîëæåí èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî è åãî äåâóøêà äóìàåò òî÷íî òàê æå. Íå ñòîèò, êîíå÷íî, ñïðàøèâàòü åå, òàê ëè ýòî â äåéñòâèòåëüíîñòè, íî ÿ ñòîïðîöåíòíî ãàðàíòèðóþ, ÷òî, åñëè âû áóäåòå ðîìàíòè÷íûì, îíà ýòî îöåíèò. Åé î÷åíü ïîíðàâÿòñÿ ãëóïûå, ñ âàøåé òî÷êè çðåíèÿ, íè ê ÷åìó íå âåäóùèå è íå âîçáóæäàþùèå ïîöåëóè.

 êàêîé ñèòóàöèè âîçìîæåí ïîöåëóé â ãëàçà?

Ìàêñèìàëüíî ðîìàíòè÷åñêèé, ïîöåëóé â ãëàçà âåëèêîëåïíî ïîäõîäèò äëÿ ñèòóàöèè, êîãäà âàøà äåâóøêà î÷åíü ðàññòðîåíà ÷åì-òî èëè ïëà÷åò. Öåëóÿ åå â ãëàçà, âû êàê áû îñóøàåòå ïîöåëóåì åå ñëåçû. Ïðè ýòîì âû èçáåãíåòå, îáñóæäåíèÿ íåïðèÿòíîé äëÿ íåå òåìû è â òî æå âðåìÿ ïðîÿâèòå ñî÷óâñòâèå.

Êðîìå ýòîãî, ïîöåëóé â ãëàçà ïîäõîäèò òîãäà, êîãäà âû ïðîñòî õîòèòå ðàçíîîáðàçèÿ è íåæíîñòè.

Íå çàáûâàéòå, ÷òî ýòîò ïîöåëóé âûðàæàåò òàêóþ ðîìàíòè÷åñêóþ ëþáîâü, ÷òî íåêîòîðûì îí ìîæåò ïîêàçàòüñÿ ñëèøêîì «ñëàäêèì». Åñëè âû óâèäåëè, ÷òî âàøà ïàðòíåðøà íå îæèäàëà, ÷òî âû ïðîÿâèòå ñòîëüêî íåæíîñòè è ëàñêè, çàêîí÷èòå ïîöåëóé â ãëàçà êàêèì-íèáóäü áîëåå ãðóáûì ïîöåëóåì, âðîäå ïîöåëóÿ-ïîêóñûâàíèÿ.

Êàêèå ïîöåëóè æåíùèíû ñ÷èòàþò íàèáîëåå âîçáóæäàþùèìè?

Ïîöåëóè â øåþ æåíùèíàì íðàâÿòñÿ â 10 ðàç áîëüøå, ÷åì ìóæ÷èíàì. Ïî÷åìó – íåïîíÿòíî, íî ïîöåëóé â øåþ ñâîäèò æåíùèí ñ óìà. Åñëè âû íå öåëóåòå âàøó ïîäðóæêó â øåþ, âû ðèñêóåòå åå ïîòåðÿòü. Ñòàòèñòèêà ãîâîðèò ñàìà çà ñåáÿ: áîëåå 97% æåíùèí âîçáóæäàþòñÿ îò ïîöåëóÿ â øåþ.

Êàê ëó÷øå âñåãî ïîöåëîâàòü äåâóøêó â øåþ?

Îòâåò – â ðåïëèêå îäíîé äåâóøêè: «Êîãäà ïàðåíü îáíèìàåò ìåíÿ ñçàäè, êîãäà ÿ ÷óâñòâóþ åãî äûõàíèå íà øåå, êîãäà îí ïîêóñûâàåò èëè öåëóåò ìåíÿ, êàæåòñÿ, ÷òî ÿ ïîëó÷àþ ýëåêòðè÷åñêèé ðàçðÿä â òûñÿ÷ó âîëüò!». Èìåííî ýòî è òðåáóåòñÿ îò ïàðíÿ. Óáåðèòå âîëîñû ñ åå øåè, íåæíî ïîêóñûâàéòå èëè öåëóéòå åå â øåþ – è îíà ðàñòàåò â âàøèõ îáúÿòèÿõ!

Êàê åùå ìîæíî öåëîâàòü åå â øåþ?

Íà÷íèòå ñ ïîöåëóÿ â ãóáû, ïîòîì, ïîñëå íåñêîëüêèõ ïîöåëóåâ, ñêîëüçíèòå âíèç è íåæíî ïîöåëóéòå â øåþ. Âåðíèòåñü ê åå ãóáàì. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ îïÿòü ïîöåëóéòå åå â øåþ, ïîöåëóéòå åå ïîä ïîäáîðîäêîì, ñáîêó è ñçàäè. Ïîíàáëþäàéòå çà åå ðåàêöèåé – ýòî î÷åíü âàæíî. Åñëè ó íåå ñêó÷àþùèé âèä, ïîïðîáóéòå êàêîé-íèáóäü äðóãîé ïîöåëóé, íî îáû÷íî ïîöåëóé â øåþ îêàçûâàåò íà æåíùèíó ñèëüíîå âîçáóæäàþùåå äåéñòâèå.

Êàê æåíùèíû îòçûâàþòñÿ î ïîöåëóÿõ â øåþ?

 • ß ñòàíîâëþñü äèêîé!
 • Ýòî ñâîäèò ìåíÿ ñ óìà!
 • Êîãäà îí öåëóåò ìåíÿ â øåþ, ó ìåíÿ ïî êîæå íà÷èíàþò áåãàòü ìóðàøêè.
 • Ìíå íðàâèòñÿ ÷óâñòâîâàòü çóáû ó ñåáÿ íà øåå, ëåãêîå ïîêóñûâàíèå, ïîñàñûâàþùèå äâèæåíèÿ – ìíå íðàâèòñÿ âñå!
 • ß ñõîæó ñ óìà, êîãäà îí öåëóåò ìåíÿ â øåþ. Ýòî î÷åíü ñèëüíî ìåíÿ âîçáóæäàåò.
 • Êîãäà ìîé ïàðåíü öåëóåò ìåíÿ â øåþ, ìåíÿ íà÷èíàåò òðÿñòè îò óäîâîëüñòâèÿ. Òî æå ñàìîå ïðîèñõîäèò, êîãäà îí öåëóåò ìåíÿ â óõî, íî âñå ðàâíî îò ïîöåëóÿ â øåþ îùóùåíèÿ îñòðåå.

Íðàâÿòñÿ ëè äåâóøêàì ïîöåëóè â óõî?

Î äà! Åñëè ïàðåíü ïðåíåáðåãàåò óøàìè ñâîåé äåâóøêè, îí óïóñêàåò âåëèêîëåïíûé øàíñ âîçáóäèòü åå íàèïðîñòåéøèì ïîöåëóåì. Äåëî â òîì, ÷òî äåâóøêè ëþáÿò ïîöåëóè â óõî â 2 ðàçà áîëüøå, ÷åì ïàðíè. «Êîãäà ÿ ïîïðîñèëà ìîåãî ïàðíÿ ïîöåëîâàòü ìåíÿ â óõî, – ãîâîðèò îäíà äåâóøêà, – îí ïîñìîòðåë íà ìåíÿ òàê, áóäòî ÿ ñóìàñøåäøàÿ. ß ñêàçàëà åìó, ÷òî ýòî äîñòàâëÿåò ìíå áîëüøîå óäîâîëüñòâèå, íî ðàç åìó ñàìîìó ýòî íå íðàâèëîñü, îí ðåøèë, ÷òî è ìíå ýòî íðàâèòüñÿ íå ìîæåò. Õîòÿ íà ñàìîì äåëå ìíå ýòî î÷åíü ïðèÿòíî. Äîëæíà ëè ÿ ñêàçàòü åìó, ÷òî ìåíÿ ýòî î÷åíü ñèëüíî âîçáóæäàåò (à ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê)?». Íó, ïàðíè, ïîíÿëè? Æåíùèíû íå òîëüêî áîëüøå, ÷åì ìóæ÷èíû, ëþáÿò ïîöåëóè â óõî, íî è ðåàãèðóþò íà íèõ ãîðàçäî áûñòðåå è èíòåíñèâíåå.

Êàê ëó÷øå âñåãî ïîöåëîâàòü äåâóøêó â óõî?

Ñíà÷àëà ïîöåëóéòå âíåøíþþ ÷àñòü óõà. Ïîòîì – ìî÷êó. Åñëè õîòèòå, ìîæåòå äàæå íåæíî ïîêóñàòü åå èëè ïîñîñàòü. Çäåñü ñàìîå ãëàâíîå ïîìíèòü, ÷òî, öåëóÿ â óõî, âû âîçäåéñòâóåòå íå òîëüêî íà îñÿçàòåëüíûå, íî è ñëóõîâûå ðàçäðàæèòåëè. Íåñìîòðÿ íà âñå âàøè óñèëèÿ íå ïðîèçâîäèòü íèêàêèõ çâóêîâ, âàì íå óäàñòñÿ èçáåæàòü èõ ïîëíîñòüþ. Íî âû ìîæåòå ïðèãëóøèòü èõ, íåæíûì øåïîòîì ãîâîðÿ åé íà óøêî âñÿêóþ ëþáîâíóþ ÷åïóõó, íàïðèìåð: «Ìèëàÿ ìîÿ, òû íàñòóïèëà ìíå íà íîãó!». Íåò, ÿ ñåðüåçíî, ÷òî áû âû íè ïðîøåïòàëè åé â ýòîò ìîìåíò (äàæå òàêàÿ ôðàçà, êàê: «Äîðîãàÿ, òû îïëàòèëà ñ÷åò çà êâàðòèðó?»), ýòî áóäåò äåéñòâîâàòü íà íåå âîçáóæäàþùå. Âñå ïðîèñõîäèò èç-çà òîãî, ÷òî áëèçêîå ðàñïîëîæåíèå èñòî÷íèêà çâóêà óñèëèâàåò åãî è äîáàâëÿåò ê íåìó ïðèçâóê øåïîòà.

Êðîìå òîãî, íå ïîñëåäíþþ ðîëü ñûãðàþò òåïëî è ìÿãêîñòü âàøèõ ãóá. Íà ýòîé ñòàäèè ïðàêòè÷åñêè íè÷òî íå ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íåïðàâèëüíûì, ðàçâå òîëüêî âû íà÷íåòå ðàçãîâàðèâàòü ñâîèì îáû÷íûì ãîëîñîì – ýòî ïîêàæåòñÿ åé ñëèøêîì ãðîìêèì. Íå ïðîèçâîäèòå íèêàêîãî ãðîìêîãî øóìà, ýòî ìîæåò ïîâðåäèòü åå áàðàáàííûå ïåðåïîíêè. Çäåñü ïîäîéäóò âçäîõè òèïà «Î-î-î!», èëè «Ì-ì-ì!», èëè ÷òî-íèáóäü â ýòîì ðîäå – åé ïîíðàâèòñÿ âñå, âñÿêèå ïðèÿòíûå áåññìûñëåííûå ôðàçû, êîòîðûå íå îçíà÷àþò íè÷åãî, êðîìå ëþáâè.

×òî òàêîå äðàçíÿùèé ïîöåëóé?

Ïðåæäå âñåãî, óñëîâüòåñü ñ âàøåé äåâóøêîé, ÷òî â òå÷åíèå îäíîé ìèíóòû âî âðåìÿ ïîöåëóÿ îíà íå áóäåò îòâå÷àòü âàì è ïðåäîñòàâèò âàì öåëîâàòü åå. Òåïåðü ïîöåëóéòå åå ñàìûì ÷óâñòâåííûì ïîöåëóåì, êîòîðûì òîëüêî ìîæåòå ñåáå ïðåäñòàâèòü. Îäíàêî ïðàâèëà èãðû çàïðåùàþò âàøåé äåâóøêå îòâåòèòü íà âàø ïîöåëóé, îíà äîëæíà ïëîòíî ñæàòü ãóáû è íå îòêðûâàòü ðòà.

Ïî÷åìó ìû íà÷àëè öåëîâàòüñÿ – äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ çàãàäêîé. Îäíàêî îáû÷íî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ðàíüøå ïîöåëóé áûë çíàêîì äîâåðèÿ. Äàâàÿ äðóãîìó ÷åëîâåêó ïîäîéòè ê ñåáå òàê áëèçêî, ëþäè ïîêàçûâàëè, ÷òî îíè íå áîÿòñÿ åãî, ÷òî öåëèêîì åìó äîâåðÿþò.

Ñåãîäíÿ ãîâîðÿò, ÷òî ìû äî ñèõ ïîð íå óòðàòèëè ïðèâû÷êè öåëîâàòüñÿ, ïîòîìó ÷òî íàì íðàâèòñÿ ýòîò ïðîöåññ, ïîòîìó ÷òî îí äîñòàâëÿåò íàì óäîâîëüñòâèå.

Íåâàæíî, êàêîé îòâåò äåéñòâèòåëüíî âåðåí. Ëþäè öåëóþòñÿ óæå ñòîëüêî âåêîâ, ÷òî ïîöåëóé ñòàë íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ èõ êóëüòóðû, è â ðàçâèòèè èñêóññòâà ïîöåëóÿ ïðèíèìàëè è ïðèíèìàþò ó÷àñòèå íàðîäû âñåãî ìèðà.

Íà÷àëî ðàçâèòèþ ïîöåëóÿ áûëî ïîëîæåíî ïðèìåðíî â 3000 ã. äî í.ý., êîãäà ëþäè, ïîêëîíÿÿñü áîãàì, ïîñûëàëè èì ïîöåëóè.

 Äðåâíåì Ðèìå â çíàê ïðèâåòñòâèÿ öåëîâàëè íå òîëüêî äðóçåé è ÷ëåíîâ ñåìüè, íî è òîðãîâöåâ è ïðîñòî ïðîõîæèõ.

 òî æå âðåìÿ â Åãèïòå î ïîöåëóÿõ ïðàêòè÷åñêè íèêòî íè÷åãî íå çíàë. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî öàðèöà Êëåîïàòðà, èçâåñòíàÿ ñâîèìè ìíîãî÷èñëåííûìè ëþáîâíûìè ïîáåäàìè, íè ðàçó íå öåëîâàëàñü ñ ìóæ÷èíàìè.

 Ñðåäíèå âåêà â Èòàëèè ìóæ÷èíà, ïîöåëîâàâøèé äåâóøêó íà ëþäÿõ, äîëæåí áûë îáÿçàòåëüíî íà íåé æåíèòüñÿ.

Èíòåðåñíà èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ îáû÷àÿ ñòàâèòü êðåñòèêè äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ïîöåëóåâ â êîíöå ïèñüìà. Ëþäè Ñðåäíåâåêîâüÿ â ìàññå ñâîåé áûëè íåãðàìîòíû, ïîýòîìó, ïîäïèñûâàÿ äîãîâîð, íàïðèìåð, î êóïëå-ïðîäàæå çåìëè èëè äðóãîãî òîâàðà, îíè ïðîñòî ñòàâèëè êðåñò âìåñòî ñâîåãî èìåíè è öåëîâàëè åãî â çíàê èñêðåííîñòè ñâîèõ íàìåðåíèé.

Âî âðåìÿ áîëüøîãî ïîâåòðèÿ ÷óìû â Ëîíäîíå â 1665 ã. áûë íàëîæåí çàïðåò íà ïîïóëÿðíûé òîãäà â îáùåñòâå ïðèâåòñòâåííûé ïîöåëóé. Áîÿçíü óìåðåòü, çàðàçèâøèñü îò ïîöåëóÿ ñîñåäà èëè äðóãà, ñäåëàëà ïîïóëÿðíûìè òàêèå çíàêè ïðèâåòñòâèÿ, êàê ðåâåðàíñ, ïîêëîí, ïîäíèìàíèå øëÿïû, ìàõàíèå ðóêîé è ò.ï.

 1979 ã. Äýâèä Áîóè èçîáðåë «ëèïîãðàô» – îòïå÷àòîê ãóá ÷åëîâåêà, ÿâëÿþùèéñÿ åãî èíòèìíûì àâòîãðàôîì.  Àìåðèêå äàæå ïðîâîäèëñÿ àóêöèîí ëèïîãðàôîâ èçâåñòíûõ ëþäåé. Âñå âûðó÷åííûå ñðåäñòâà, ñîñòàâèâøèå 16 òûñÿ÷ äîëëàðîâ, ïîøëè â ôîíä çàùèòû äåòåé. Íà ýòîì àóêöèîíå îäèí îòïå÷àòîê ãóá Ìèêà Äæàããåðà áûë ïðîäàí çà 1600 äîëëàðîâ.

Êëàññîâûå ðàçëè÷èÿ â ïîöåëóÿõ!

 Ñðåäíåâåêîâüå âûïîëíåíèå ïðèâåòñòâåííîãî ïîöåëóÿ çàâèñåëî íå òîëüêî îò îòíîøåíèé, ñóùåñòâîâàâøèõ ìåæäó ëþäüìè, íî è îò êëàññîâîé ïðèíàäëåæíîñòè. ×åì íèæå ñòàòóñ ÷åëîâåêà, òåì äàëüøå îò ëèöà îí çàïå÷àòëåâàë ïîöåëóé. Ðàâíûõ öåëîâàëè â ãóáû, ëþäåé ÷óòü âûøå ðàíãîì – â ðóêó, ëþäåé åùå áîëåå âûñîêîãî ñîñëîâèÿ – â êîëåíî, à òåì, äëÿ êîãî òû âñåãî ëèøü ïðàõ (â ïåðâóþ î÷åðåäü äóõîâåíñòâî), íóæíî áûëî öåëîâàòü íîãè èëè äàæå çåìëþ ó èõ íîã. Âîò îòêóäà ðîäèëàñü ñòðî÷êà: «ß ãîòîâ öåëîâàòü ïåñîê, ïî êîòîðîìó òû õîäèëà».

Ïîöåëóé, ãîâîðÿùèé: «Óäà÷è è ñ÷àñòüÿ»!

Ñâàäüáà íèêîãäà íå áûâàåò áåç ïîöåëóÿ. Íà ñàìîì äåëå ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî, åñëè íåâåñòà íå ïëà÷åò, êîãäà æåíèõ ïåðâûé ðàç öåëóåò åå âî âðåìÿ âåí÷àíèÿ, èõ áðàê áóäåò íåñ÷àñòíûì.

Ïîöåëóé – ïîæåëàíèå ñ÷àñòüÿ è óäà÷è ðîäèëñÿ âî âðåìÿ äðóãîãî, åæåãîäíîãî ïðàçäíèêà – Ðîæäåñòâà. Òðàäèöèÿ öåëîâàòüñÿ ïîä îìåëîé âîñõîäèò ê îáðÿäàì äðóèäîâ, êîòîðûå âåðèëè, ÷òî ýòî ðàñòåíèå îáëàäàåò ìàãè÷åñêîé ñèëîé. À íåêîòîðûå âîò ñ÷èòàþò, ÷òî öåëîâàíèå ëîòåðåéíûõ áèëåòîâ òîæå ìîæåò ïðèíåñòè óäà÷ó. Êîíêðåòíî ìíå ýòî íèêîãäà íå ïîìîãàëî.

Òâîè ãóáû â ñîòíè ðàç ÷óâñòâèòåëüíåå, ÷åì êîí÷èêè ïàëüöåâ.

Íàñòîÿùèé ïîöåëóé ìîæåò óâåëè÷èòü òâîé ïóëüñ ñ 72 äî áîëåå 100 óäàðîâ â ìèíóòó.

Îäèí ïîöåëóé ñæèãàåò ïðèìåðíî 3 êàëîðèè.

Ïîñëåäíèå ìåäèöèíñêèå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ïðîäîëæèòåëüíûé ñòðàñòíûé ïîöåëóé íàñòîëüêî ïîâûøàåò ïóëüñ è óðîâåíü ãîðìîíîâ â êðîâè ÷åëîâåêà, ÷òî ìîæåò óêîðîòèòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü åãî æèçíè ïî÷òè íà 1 ìèíóòó.

50-ã ã. XX O ÷ åíûå Áàëòèìîðà óñòàíîâèëè, î AI âðåìÿ ïîöåëóÿ IO îäíîãî შესახებ åëîâåêà äðóãîìó ïåðåäàåòñÿ 278 ðàçëè შესახებ íûõ êóëüòóð áàêòåðèé, 95% êîòîðûõ ია ïðåäñòàâëÿþò îïàñíîñòè.

Ìóæ÷èíû, êîòîðûå èìåþò ïðèâû÷êó óòðîì ïåðåä óõîäîì íà ðàáîòó öåëîâàòü ñâîèõ æåí, æèâóò íà 5 ëåò áîëüøå îñòàëüíûõ.

Çà âðåìÿ ñâîåãî ïàëîìíè÷åñòâà â Ëàçó áëàãî÷åñòèâûé áóääèñò öåëóåò çåìëþ áîëåå 30 òûñÿ÷ ðàç.

Êàæäîå ïîñëåäóþùåå ïîêîëåíèå íà÷èíàåò öåëîâàòüñÿ «ïî-íàñòîÿùåìó» ðàíüøå, ÷åì ïðåäûäóùåå.

70% ìîëîäûõ ëþäåé îò 16 äî 24 ëåò öåëóþòñÿ âïåðâûå äî òîãî, êàê èì èñïîëíèòñÿ 15, â òî âðåìÿ êàê èç èõ ðîäèòåëåé òàêîé îïûò èìåëè âñåãî 46%.

Êàæäûé äåñÿòûé þíîøà íà÷èíàåò öåëîâàòüñÿ «ïî-íàñòîÿùåìó», åùå íå äîñòèãíóâ 10-ëåòíåãî âîçðàñòà.

Êîðîòêèå ïîäáîðîäêè óáèâàþò æåëàíèå öåëîâàòüñÿ ïðèìåðíî ó òðåòè æåíùèí. Åùå õóæå íà 57% æåíùèí äåéñòâóåò çàïàõ òåëà, à íà 77% – íåñâåæåå äûõàíèå.

Áîëüøèíñòâî îïðîøåííûõ áðèòàíöåâ óòâåðæäàåò, ÷òî ñàìûé ãîðÿ÷èé ïîöåëóé íà ýêðàíå – ýòî ïîöåëóé Ðè÷àðäà Ãèðà è Äåáðû Âèíãåð â ôèëüìå «Ñîëäàò è äæåíòëüìåí».

×åòâåðòü îïðîøåííûõ äåâóøåê â âîçðàñòå 15 – 24 ëåò ïðèçíàëèñü, ÷òî ðàäè îäíîãî-åäèíñòâåííîãî ïîöåëóÿ ñâîåãî êóìèðà îíè ñ ðàäîñòüþ ïîñåëèëèñü áû ïî ñîñåäñòâó ñ åãî ìàòåðüþ èëè ñîãëàñèëèñü áû öåëûé ãîä ãëàäèòü åãî ðóáàøêè.

Ìíîãèå æåíùèíû îáðàùàþò áîëüøå âíèìàíèÿ íà ìóæ÷èí â ôîðìå.

 ïîöåëóÿõ æåíùèíû îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå ìóæ÷èíàì ñëåäóþùèõ ïðîôåññèé:

 ñðåäíåì æåíùèíà öåëóåò ïðèìåðíî 79 ìóæ÷èí, ïðåæäå ÷åì âñòóïèò â áðàê.

Èíôåêöèîííûé ìîíîíóêëåîç åùå íàçûâàåòñÿ áîëåçíüþ öåëóþùèõñÿ. Îí ïîëó÷èë ýòî íàçâàíèå ïîòîìó, ÷òî ïåðåäàåòñÿ ïðè ïîöåëóå.

Èç âñåõ æèâîòíûõ ïîöåëóé øèìïàíçå íàèáîëåå ïîõîæ íà ÷åëîâå÷åñêèé. Äðóãèå æèâîòíûå – ëîøàäè, ñîáàêè — òîæå öåëóþòñÿ, íî íå òàê ïîõîæå.

Èçâåñòíûå öåëîâàëüùèêè âñåõ âðåìåí è íàðîäîâ:

 • შიდა სარევიზიო - აღმოსავლეთ დიდება 20. XX.,
 • ბიბლიოგრაფია - პალატები, თავები - XVII,
 • Èóäà – ÷åëîâåê, ïðåäàâøèé Èèñóñà ïîñëå òîãî, êàê ïîöåëîâàë åãî,
 • Äæåéìñ Áîíä – ãåðîé-ëþáîâíèê,
 • Äðàêóëà – êðîâîñîñóùèé âàìïèð,
 • Ìåðèëèí Ìîíðî – ãîëëèâóäñêàÿ êèíîäèâà.

Íåêèé àìåðèêàíåö À. Å. Âîëüôðàì èç Ìèííåñîòû çà 8 ÷àñîâ ïîöåëîâàë 8001 ÷åëîâåêà 15 ñåíòÿáðÿ 1990 ã. âî âðåìÿ ôåñòèâàëÿ, ïðîõîäèâøåãî â åãî øòàòå. Òàêèì îáðàçîì, îí óõèòðÿëñÿ öåëîâàòü íîâîãî ÷åëîâåêà ÷åðåç êàæäûå 3,6 ñåêóíäû.

Ïåðâûé ïîöåëóé íà ýêðàíå: 1896 ã. — åãî çàïå÷àòëåëè Ìýé Èðâèí è Äæîí Ñ. Ðàéå â 30-ñåêóíäíîì ðîëèêå Òîìàñà Ýäèñîíà ïîä íàçâàíèåì «Ïîöåëóé».

Ñàìûé íàñûùåííûé ïîöåëóÿìè ôèëüì: «Äîí Æóàí» (1926 ã., êîìïàíèÿ «Óîðíåð Áðàçåðñ»).  íåì íàñ÷èòàëè 191 ïîöåëóé.

Ñàìûé äîëãèé ïîöåëóé â èñòîðèè êèíî: Ðåäæèñ Òóìè è Äæåéí Âàéìåí öåëîâàëèñü ია ïðîòÿæåíèè 185 ñåêóíä â ôèëüìå «თქვენ ამ Army Now» ( «Ou Nae შესახებ, A àðìèè», 1940)., Î çàíèìàåò 4% ë ხშირად ïðîäîëæèòåëüíîñòè ფილე.

რა კოცნა და რატომ უნდა კოცნა, როგორც ხშირად, რაც შეიძლება

შენი ტუჩები შეხება, გული იწყებს ცემა სწრაფად, ყველა აზრი თქვენს ხელმძღვანელს გაქრება, თქვენ ჩაიძიროს შევიდა ტკბილი ნეტარება სიყვარულისა და სიხარული, არ დააკვირდება რა ხდება გარშემო. ნაცნობი?

დიახ, კოცნა შეიძლება გამოიწვიოს გრძნობები, რომლებიც სინამდვილეში ძნელია შედარებით რაღაც, ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვსაუბრობთ რეალური კოცნა სავსე გულწრფელი გრძნობები და ემოციები. და რაც ყველაზე საინტერესოა, ყველა ადამიანს შეუძლია განიცადოს ასეთი გრძნობები, სპეციალური მომზადება არ არის საჭირო მათ მისაღებად, თუ "თქვენი" ნახევარში აღმოჩნდება, მაშინ ყველაფერი თავისთავად გაგრძელდება.

და თუ ფიქრობთ, და სად წავიდა ასეთი ტრადიცია - კოცნა, რას ნიშნავს სიტყვა "კოცნა" და რა სახის კოცნა არსებობს? და რაც ყველაზე საინტერესოა, ჩვენი უმრავლესობა, ამ ინტიმურ ბიზნესშიც კი ყველაზე გამოცდილია, მკითხველს არ შეეძლება პასუხი გაეცნოს კითხვებზე პასუხების ნახევარს.

საინტერესო გახდა ჩვენთვის, რომ მეტი ინფორმაცია გაეცნოთ ამ საკითხს, რადგან კოცნა არის ადამიანის სიცოცხლის მნიშვნელოვანი და განუყოფელი ნაწილი. და ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი პარტნიორის წინ გამოხატული ერის გამოხატვა, საინტერესო ისაუბროთ. კარგად, მოდით ვცადოთ გაერკვნენ.

არ აქვს მნიშვნელობა, თუ რამდენად ძნელია ადამიანები ცდილობენ გაერკვნენ ვინ გამოიგონა კოცნა, ისინი სავარაუდოდ ვერ იპოვით საიმედო პასუხს. კოცნა არ იყო გამოგონილი, როგორც ტელეფონი ან სხვა მოწყობილობა, დოკუმენტები და უძველესი ასოები არ იღებენ იმ მომენტს, რომლითაც ხასიათდება პირველი კოცნა კაცობრიობის ისტორიაში.

და არ არის გასაკვირი და არ აქვს მნიშვნელობა, რატომ კოცნა ეწოდა კოცნა და ვინ გააკეთა პირველი. საინტერესო იყო იმის გაგება, თუ რა გამოიწვია ასეთი ქმედების გამოჩენა, რადგან უნდა არსებობდნენ რაიმე სახის ბიძგი, რომელიც მამაკაცს შეეძლო, რომ ტუჩებს შეეხო მისი ტუჩები.

და უცნაურად საკმარისია ბევრი ჰიპოთეზა და მათ შორის არის ყველაზე ესთეტიური, მაგალითად, ერთ-ერთი ვარაუდი, რომ ერთხელ დიდი ხნის წინ, პრეისტორიულ დროში, ადამიანის კანი იყო მარილის წყარო, რომელიც წარმოებული იყო . მართალია, არა ძალიან რომანტიული?

მაგრამ არსებობს ვერსიები და სადაც უფრო რომანტიულია, მაგალითად, ერთ-ერთი მათგანი ამბობს, რომ სუნთქვასთან ერთად, რომელიც ტუჩებთან კონტაქტის დროს გადაეცა, სულისა და ადამიანის ძალაუფლების ნაწილი გადაეცა პარტნიორს. აქედან გამომდინარე, ითვლებოდა, რომ კოცნის გაცვლა - ერთგვარი საქორწინო სულიერი. უფრო სასიამოვნოა, არა?

კოცნა დროს, pheromones დაიწყოს გამოირჩევა მეშვეობით კანის და ზედაპირზე პირის ტუჩები, რომელიც ქვეცნობიერი დონეზე გადასცემს ინფორმაციას პარტნიორი, რომელიც ეხმარება მოუტანს ორგანოებისა და სულის უფრო ახლოს.

დიახ, არსებობს ბევრი თეორია, ჩვენ, ალბათ, არასდროს არ იცის, რომელი მათგანია ჭეშმარიტი, ამიტომ საუკეთესოდ დატოვება ყველაზე რომანტიკული და მიმზიდველი ჩვენთვის.

რა არის კოცნა?

კოცნა არის ფიზიკური კონტაქტი, სახის კომუნიკაცია ორი ნაწილის სიტყვების გარეშე, რომელსაც შეუძლია გამოხატოს ენაზე მათი გრძნობების სიყვარული, სინაზის და ნდობა ერთმანეთთან.

ეს არის კოცნა, რომელსაც შეუძლია გაიგოს, არის თუ არა ეს პიროვნება თქვენთვის, ეს არის გამორიცხული, რომ პირველი მცდელობის შემდეგ დაუყოვნებლივ გაითვალისწინე ის ფაქტი, რომ ეს კოცნა უკანასკნელი იქნება თქვენთვის.

შეიძლება ბევრი მიზეზი იყოს, რადგან ნამდვილი კოცნა შეიძლება ითქვას ბევრი, თუნდაც იმაზე, თუ როგორ უყურებს ადამიანი და იცავს ჰიგიენის წესებს და ეს მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით საწყის ურთიერთობებისთვის!

ბევრს სწამს, რომ არსებობს კრიტერიუმები და ნორმები, რომელთა საშუალებითაც შეიძლება შეაფასოს კოდის ხარისხი და პროფესიონალიზმი, მაგრამ ეს ყველაფერი სისულელეა.

თითოეული ადამიანი არის ინდივიდუალური, მას აქვს საკუთარი ნორმა, რაც ნებადართულია, რაც ერთი არის უზნეო და მიუღებელი, მეორე კი ნორმალურია და საჭიროა. ზოგიერთი, პირველი კოცნა უნდა იყოს ნაზი და მინიმალური, ხოლო სხვები იწყებენ მგზნებარე და ღრმა ფრანგულ კოცნათ.

ასე რომ, ამ შემთხვევაში არ უნდა იყოს მორცხვი, გამოიყურებოდეს ნორმები და კრიტერიუმები, აქტი და პრაქტიკა, რაც უფრო მეტია, რადგან მეცნიერებმა უკვე გაარკვიეს, კოცნა - ეს ასევე სასარგებლოა.

რა არის სასარგებლო კოცნა?

დიახ, მოვისმინე უფლება და არ გაურკვეველი ხაზები, კოცნა ნამდვილად შეუძლია სარგებლობა. მაგალითად, კოცნა არის შესანიშნავი დახმარების გაწევა ბრძოლაში სტრესებით, მთელი პროცესის განმავლობაში ჰორმონების მოკვლა და ენდორფინი მოდიან მათ შეცვლის - სიხარულისა და ბედნიერების ჰორმონები.

სწორედ ამიტომ, ვინც მიყვარს კოცნა ხშირად დადებითი და მხიარული ადამიანი. და მაინც, მაგალითად, იცოდით, რომ ფრანგული კოცნა დაახლოებით 26 კალორიას იწვის! და ეს არ არის უცნაური, რადგან ამ პროცესში 28 დან 35 სახის კუნთების მოძრაობს მოძრაობა, რომელიც ასევე არის სახის ტანვარჯიშები, რომელიც არის კარგი პრევენცია ნაოჭებისგან. არ მჯერა? და თქვენ ცდილობენ.

გრძელი და მგზნებარე კოცნა - ეს არის ცივი და ვირუსული დაავადებების შესანიშნავი პრევენცია, გარდა ამისა, კოცნა შეიძლება იყოს ეფექტური ტკივილგამაყუჩებელი.

ასე რომ, თუ თქვენ გაქვთ თავის ტკივილი ან კუჭის, კოცნა, თუ ტკივილი არ მიდის, მაშინ, ნებისმიერ შემთხვევაში, თქვენ დაივიწყოს ეს ხნით, ყურადღების გადასატანი თქვენ უფრო საინტერესო პროცესი.

გარდა ამისა, კოცნა, როგორც თქვენ ალბათ შენიშნა, ზრდის სიხშირის გულის შეკუმშვის სიხშირეს, რაც ხელს უწყობს სისხლძარღვების საშუალებით სისხლის აქტიურ მოძრაობას და ეს, თავის მხრივ, ხელს უწყობს უფრო მეტი ჟანგბადის ნაკადს, ჩვენი სხეულის ყველაზე შორეულ უჯრედებში.

რა სახის კოცნა არიან

Kissing არ არის მეცნიერება, მაგრამ ბევრი მათგანი იცის მათ შესახებ. თეორიიდან მოქმედებამდე პრაქტიკაში, საჭიროა მაქსიმალურად ისწავლოს კოცნა და რა შემთხვევაში იქნება ისინი შესაბამისი. ყველაფრის გაგება და როგორ უნდა გავაკეთოთ ისინი საკმაოდ რთულია, რადგან მნიშვნელოვანია რამდენიმე მარტივი ჭეშმარიტების სწავლა.

პირველ რიგში, ყველა კოცნა განსხვავებულია, მაგრამ მათ იგივე საფუძველი აქვთ - პარტნიორის სხეულის შეხების სურვილი. უბრალოდ არ ხდება იგივე, ასე რომ მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ მათგანს გარკვეული განცდა მოჰყვეს: სინაზის, სიყვარულის, ვნება და ბევრად უფრო. ასევე, ყოველთვის უნდა განიხილოს სიტუაცია, რომელშიც ხარ.

თქვენი სურვილის გამოხატვის სურვილი შეიძლება შეუსაბამო იყოს საჯარო დაწესებულებაში ან თქვენი პარტნიორი უბრალოდ ვერ შეძლებს სწორად გაიგოს თქვენი განზრახვა. თუ გესმით ეს ფაქტი, მაშინ გაიგე, რა კოცნაა და შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ცოდნა ეფექტურად უშედეგოდ.

მეორეც, ყველა პოეტსა და მწერელს, რაც შეეხება სულის ამ გამოვლინებას, ასახულია კოცნა და მათი აღწერილობის დეტალური კლასიფიკაცია II ხელოვნების დასაწყისში. ძვ ძველ ინდოეთში კამა სუტრაში. Kama Sutra შეიცავს ძირითად ცოდნას, თუ როგორ უნდა მიწოდება ინტიმური სიამოვნება პარტნიორი. ეს ცოდნა გულისხმობს რა სახის foreplay არსებობს.

რამდენი კოცნა არსებობს?

კამა სუტრაში ძირითადი სია 50 სახეობისგან შედგება, მაგრამ თითოეულმა ადამიანმა შეიძლება ბევრ სხვა ვარიანტთან ერთად გააგრძელოს იგი. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ფანტაზიით. თუ ჩვენ ვსაუბრობთ კომა Sutra- ს მიხედვით, მაშინ ყველა მათგანი შეიძლება იყოფა შემდეგ ჯგუფებად:

 • კოცნა ენის გარეშე. ეს არის ერთგვარი მეგობრული ან ძვირფასი კოცნა, როდესაც ადამიანი უბრალოდ სურს გამოხატოს თავისი სიმპათია. ასევე, ეს კოცნა შეიძლება იყოს პირველი წინასწარი caress, თუ პარტნიორები იციან პატარა ერთმანეთს,
 • კოცნა ენაზე. ეს ვარიანტი არის პირველი ნაბიჯი პარტნიორებს შორის რეალური ინტიმური ურთიერთობისთვის. ის დიდ ემოციურ დატვირთვას ახორციელებს, ამიტომ მნიშვნელოვანია თქვენი სურვილების სწორად გამოხატვა კოცნათა ტემპითა და ინტენსიობით,
 • კოცნა ტუჩების გარეშე. საკმაოდ საინტერესო და ორიგინალური გზა გამოხატოს თქვენი ემოციები დახმარებით ცხვირი, წამწამები, ხელები და ბევრად უფრო. ასეთი კოცნა შეიძლება უფრო მგრძნობიარე და ემოციური იყოს, ვიდრე ენის ვარიანტი, მაგრამ პრაქტიკაში იშვიათად გამოიყენება. ასეთი ურთიერთობა, როგორც ჩანს, ადამიანებს შორის, რომლებიც ერთმანეთთან უყვართ ან ინტიმური ცხოვრების ბევრი გამოცდილება აქვთ.

თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ ამ კოდების ყველაზე მეტად ინტერნეტში საგანმანათლებლო ვიდეოები, ფოტოების კომპლექტი და სურათებიც კი. თუ მომეწონა ის, რაც დაინახა, მაშინ ის იმას ნიშნავს, რომ დაიწყოს მისი შესწავლის ტექნიკა.

კოცნა და მათი ტექნიკა

კოცნა და მათი ტექნიკა - არ აღრეული ამ ღირებულებების. კოცნა არის პროცესი და ტექნიკა არის მისი შესრულების მეთოდი. ურთიერთობების თითოეული ეტაპი, ემოციები შეესაბამება სპეციალურ ტექნიკას. ეს უნდა გვესმოდეს ისე, რომ პარტნიორმა შეიძლება სწორად გააცნოს თქვენი მოძრაობები. ამ ფაქტის გათვალისწინებით, უნდა აღინიშნოს რამდენიმე განსხვავებული კოცნაანი ტექნიკა:

 • პირველი კოცნა ტექნიკა. მისი სახელი თავისთავად საუბრობს, ამიტომ უნდა შესრულდეს ნაზად და ბუნებრივად. პირველი თქვენ უნდა მსუბუქად შეხვიდეთ სახე ან კისრის პარტნიორი თქვენი ხელები, მაშინ ადვილია აწარმოებს მეშვეობით თმა. შემდეგ უნდა გაიზარდოს მხარეს ისე, რომ არ დაეჯახებინათ ცხვირი. კოცნა კეთდება ტუჩებით, ენის გარეშე,
 • fucking ეს ტექნიკა მსგავსია, როდესაც გინდა ჰაერში ან თხევად. მნიშვნელოვანია, რომ არ overdo ეს, ასე რომ კოცნა არ უნდა იყოს ხანგრძლივი,
 • ტექნიკის სპეციალური კოცნა გოგონების, უფრო მოსწონს ბავშვური პიესა. ეს არის მცდელობა, გააუქმოს კონკურენტი ან აჩვენოს, რომ ეს ბიჭი დაკავებულია. გოგონა უნდა ნათლად შეადგინოს მისი ტუჩები და დააყენა ნიშნის კისრის ან მკერდზე ბიჭი. ეს არ იქნება ადვილი კვალი lipstick და ის შეძლებს შეამჩნია მხოლოდ რამდენიმე საათში,
 • ეროტიკა caresses ტექნიკა. იგი მოიცავს არა მხოლოდ პარტნიორის ტუჩებს, არამედ კისერზე, ყურებზე, ლოყებზე და მთელ ზედა სხეულს. პარტნიორების ყველა საეკლესიო ზონა უნდა იყოს ენით ენიჭებათ, მათ ასევე შეუძლიათ ცრემლები და ცრემლები. ასეთი კოცნა და მათი ტექნიკა ვიდეოზე ხშირად ჩანს.

ეს ძირითადი მეთოდები სასარგებლო იქნება ყველასთვის, თუმცა მათი რიცხვი მნიშვნელოვნად გაიზრდება კოცნათა გარკვეული მნიშვნელობის გამო.

კოცნა და მათი მნიშვნელობა

გააზრება რა კოცნა და რას ნიშნავს ძალიან მნიშვნელოვანი. მაშინაც კი, თუ თქვენ მიიღებთ გარკვეულ დონეს უნარ-ჩვევებს და ოსტატურად იყენებენ პოპულარულ ტექნიკას, მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი პარტნიორის შეცდომა არ მოხდეს მომავლის პერსპექტივაზე.

კოცნა შეიძლება გამოხატოს სიყვარული, პატარა სიმპათია, ინტიმური გატაცება და სხვა. მნიშვნელოვანია, გაითვალისწინოთ ეს ფაქტორი, ისე, რომ არ გააფუჭოს ურთიერთობა ადამიანთან.

რა არის სწორი კოცნა

ახალმა ურთიერთობებმა გამოიწვია ის ფაქტი, რომ პირველი კოცნა ორივე მნიშვნელოვანი იქნება. არ არსებობს კონცეფცია "მარჯვენა" კოცნა, რადგან განსხვავებულ სიტუაციებში პარტნიორებისგან განსხვავებული ქმედებები მოითხოვს. პირველი კოცნა შეიძლება იყოს ვნებიანი ერთი ან უბრალოდ შეხება cheek ან კონტაქტის ხელები.

ხშირად, kissing ხდება მიზეზი ეროტიკა აზრები, რომელიც დაუყოვნებლივ მივყავართ სქესის. ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერი სახის 50 სახეობის კოცნა ცნობილია, თუ შეეცდება გაიგოთ პარტნიორის რეაქცია თქვენი ქეისების მიმართ.

ყურადღებით შეისწავლეთ ტუჩების სახეები ენის გარეშე. ამისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვიდეო და ფოტოები ქსელიდან. საერთო ჯამში დაახლოებით 20 სახეობაა. ყველა მათგანი შეიძლება ემოციური, განურჩეველი, პლატონური და ა.შ. ყველაზე პოპულარული შეიძლება დაიძახოს კოცნა cheek, კისრის და კიდევ თვალები. პირველი ორი, როგორც ჩანს, უფრო მჭიდროდ ყოფნის სურვილია და ბოლო ნდობა სრულ ნდობას გამოაცხადებს.

სახეები კოცნა ენაზე

თუ სახის კოცნა ენის გარეშე უკვე ცნობილია, დროა გადავიდეს უფრო რთულ ამოცანებზე. ყველაზე გავრცელებული კოცნა ენაზე ფრანგულია. ითვლება ამ ტიპის სხვა ინტიმური კეისების საფუძველი. დეტალური რეკომენდაციები მისი განხორციელების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ.

სხვადასხვა სახის კოცნაზე ენისა და მათი ტექნიკის შესახებ საუბრისას, ყველაზე მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს:

 • კი კოცნა, როდესაც ბიჭი თითქოს pulls მისი ტუჩები ჩალის და დამაჯერებლად აყენებს მისი ენა გოგონას პირში. მნიშვნელოვანია ადვილად შეეხო პარტნიორის ენა, ყოველგვარი იძულების გარეშე,
 • უდანაშაულო ან პირში ბრძოლა კოცნის ორი opposites. პირველი იქნება გლუვი და რომანტიული (უბრალოდ ნელი, ვიდრე კი) და მეორე იქნება ვნებიანი. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, პარტნიორები ერთმანეთის ტუჩებს ბრუნდებიან,
 • "სტინგი" კოცნა, როდესაც გოგონას ენა აღწევს მკვეთრად უკან ბიჭი ნახვა cheek და შემდეგ, როგორც ეს იყო bashfully dodges მისი caresses.

თქვენ შეგიძლიათ კვლავ დარეკოთ ბევრი სხვა ვარიანტი, მაგრამ არ დაივიწყოთ უმცროსი კოცნა, როგორიც არის ის, ვინც ქორწილში ან მეგობრულ თამაშს თამაშობს. არ უნდა გამოიყენოთ ქორწილში აღწერილი ტექნიკა, კომიკური კოცნა უნდა იყოს რბილი და ძლივს შესამჩნევი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, პარტნიორი შეიძლება იყოს უსიამოვნო.

რა უნდა იცოდეთ ფრანგულ კოცნაზე?

ფრანგული კოცნა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სენსუალური კოცნაა. იმისათვის, რომ სწორად შეასრულოს ფრანგული კოცნა და გაიგოს მისი მნიშვნელობა, მნიშვნელოვანია, რომ არ შეგეშინდეთ, რომ თქვენს პარტნიორთან დისკომფორტის გამოტანა და ნელა, მაგრამ აუცილებლად მიჰყევი ქვემოთ მოცემულ რეკომენდაციებს:

 • მსუბუქად შეეხეთ ენას თქვენი პარტნიორის ტუჩებზე. თუ ის პასუხობს თქვენ, მაშინ შენს ენა ამოიღე პატარა ენაზე. თუ არ იგრძნობთ რეაგირებას, ფრანგ კოცს უნდა გადააჭარბოთ,
 • თუ პარტნიორი არ არის წინააღმდეგი, გაგრძელდება ნაზად, მაგრამ აუცილებლად რუბლუხა შენი ენა ამის შესახებ. ეს ქმედება რამდენჯერმე უნდა გაიმეორონ, დროთა განმავლობაში ის რიტმული ცეკვის მსგავსი გახდება,
 • მომდევნო ნაბიჯი შეიძლება იყოს პარტნიორის ცის ენა და პირის სხვა ნაწილები. ეს უნდა გაკეთდეს ყურადღებით და ძლიერი ზეწოლის გარეშე. მოგვიანებით, თქვენ შეგიძლიათ წასვლა suction ტუჩები.

რა იქნება ფრანგული კოკის ღირებულება, აირჩიე მხოლოდ პარტნიორები. ეს შეიძლება იყოს პლატონის ურთიერთობის დასაწყისი და სქესის პირველი ნაბიჯი. თუ პარტნიორი ვერ დაუყოვნებლივ მინიშნება შეთავაზება სიახლოვე, კოცნა შეუძლია ამის გაკეთება თქვენთვის. საკმარისია გააძლიეროს caresses ტემპი. თუ პარტნიორი პასუხობს მათ, მაშინ უხერხულობა სწრაფად მიდის, სხვაგვარად უბრალოდ ზომიერია თქვენი სასიამოვნო და დაბრუნდება ნაზი კაბები.

რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივ რეკომენდაციებს, შეგიძლიათ დაამატოთ სითბო, რომ თქვენი პარტნიორი მოსწონს. მთავარია, ნებისმიერ სიტუაციაში არის თქვენი სურვილების გაგება და პრაქტიკაში მიღებული ინფორმაცია. ამ შემთხვევაში, დარწმუნებული ხართ, რომ წარმატებას მიაღწიო.

რატომ გვჭირდება კოცნა?

აქ არის კოცნაზე 50 ფაქტირომ არ იცოდეთ:

 1. ფილემატოლოგია კოცნა მეცნიერებაა.
 2. Filemania - შეპყრობილი კოცნა.
 3. Pilematophobia - შიში kissing.
 4. ადამიანები, რომლებიც კოცნადან გამოდიან, უფრო დადებითი დამოკიდებულების მქონე დღე დაიწყება.
 5. ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურად იღებენ თავიანთ პარტნიორებს, ნაკლებად დაიღალნენ სამუშაოს, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ავტომობილების ავარიების მიღება ხუთი წლის განმავლობაში მუშაობდეს და ცხოვრობენ.
 6. კოცნის ხანგრძლივობა 1 წუთია 109 კილოუსამდე (26 კალორია).
 7. მოზარდების კოცნა საშუალოდ 4.5 წამს გრძელდება.
 8. როდესაც kissing და პისტოლეტი სროლა, იგივე ჰორმონების მზადდება ორგანოს.
 9. დროს ვნებიანი კოცნა ყველა კუნთების სახე ჩართული.
 10. ზოგიერთი მეცნიერი მიიჩნევს, რომ კოცნა ხელს უწყობს კანის მდგომარეობას და სისხლის მიმოქცევას, არტერიულ წნევას, ამცირებს სტრესს, ხელს უწყობს თავის ტკივილს და გვეხმარება ახალგაზრდა ასაკში.
 11. ზოგიერთი მეცნიერი ვარაუდობს, რომ ჩვენს ტვინში არსებობს სპეციალური ნეირონები, რომლებიც გვიყვარს სიყვარულის ტუჩებზე სიბნელეში.
 12. პირველად პირველად 14 წლის ასაკში, ხალხის 50% -მა შეჭამა.
 13. დედამიწის საშუალო მკვიდრი მისი ცხოვრების 336 საათს ხარჯავს.
 14. ზოგიერთი მეცნიერი ამტკიცებს, რომ იმ ბავშვებს, რომლებიც უფრო ხშირად იყვნენ ჩამარხული ჩვილ ბავშვებში, უფრო მეტად ჭკვიანი ადამიანები არიან შემოქმედებითი შესაძლებლობები და კრიტიკული აზროვნება.
 15. მგზნებარე კოცნის დროს ადამიანები ერთმანეთს შორის 5 მილიონი ბაქტერია გაცვლიან.
 16. კოცნა დროს, შეიძლება გახდეს ინფიცირებული მონო-ნუკლეოზი (ჯირკვლის ანთება) და ჰერპესი.
 17. კოცნა დროს, მეტი ნერწყვის წარმოება, რათა თავიდან იქნას აცილებული კარიესი. ნემსი კბილებს ასუფთავებს მავნე ბაქტერიებისგან.
 18. საერთო ცივი ჩაყრის შანსი უფრო მაღალია, როდესაც ყვირილს იძენს.
 19. ეწინააღმდეგება ინგლისური საბაჟო kissing ქვეშ mistletoe ფილიალი საშობაო, არაფერი საშინელი იქნება, თუ თქვენ დათმო კოცნა.
 20. თუ პატარძალი არ ტირილის შემდეგ groom kisses მისი ქორწინების, ეს არ ნიშნავს, რომ ქორწინება იქნება უბედური.
 21. თუ თქვენ გაქვთ ქავილი ცხვირი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სულელი კოცნა ხარ.
 22. ძველ რომში, კოცნა ითვლებოდა ხელშეკრულების გაფორმების ქორწინება.
 23. რომის იმპერატორებმა თავი დაანებეს თავიანთი პოზიციის მიხედვით მათ, ვინც პატივს სცემს პატივისცემას. მნიშვნელოვან ადამიანებს ჰქონდათ უფლება, რომ ტუჩზე იმპერატორი კოცნა, ნაკლებად მნიშვნელოვანია - ისინი ამბობდნენ იმპერატორის ხელი და ყველაზე უმნიშვნელოები - ფეხი.
 24. ევროპაში კოცნა გახდა VI საუკუნეში სიყვარულის მოზიდვის ნიშანი.
 25. ძველი ეგვიპტელები, ნაცვლად kissing, rubbed მათი noses, როგორც თანამედროვე Eskimos დღეს.
 26. ჩინურმა კოცნა დაიწყო მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დაინახეს, რომ ევროპელები ეძებდნენ.
 27. ლეგენდის მიხედვით, ბრარნის ქვის კოცნა, ირლანდიის შტატის კორგაში მდებარე კოდში, ჯოჯოხეთის ქვის კოცნა, მოიპოვებს ძვირფასეულობასა და დარწმუნებას.
 28. ტრადიციის kissing ქვეშ mistletoe მოდის საბაჟო მოკვლა bull ქვეშ mistletoe.
 29. შიმპანზეები bonobos კოცნა გაათავისუფლოს სტრესი.
 30. თუ დელფინი მოსწონს რომელიმე კაცს, ის კოცნა მას.
 31. 63% ძაღლი მფლობელები რეგულარულად კოცნა მათი pets.
 32. Французским называется поцелуй, при котором целующиеся дотрагиваются друг до друга своими языками. Но его изобрели не французы.
 33. Мужчины, целующие своих жён по утрам перед уходом на работу, зарабатывают больше тех, кто этого не делает.
 34. В книге «Ананга-Ранга» (подобие «Камасутры») написано, что тем, кто ссорится, нужно поцеловаться, чтобы они забыли о своей ссоре.
 35. "კალათის კოცნა" არის კალათბურთის სახეობა, რომელშიც წყვილი უნდა გადაყარეთ როგორც ბევრი კალათაში კალათაში, ისე რომ შეუშალოს კოცნა. მაინტერესებს, როგორ გადაწყვეტთ ვინ მოიგო?
 36. 1907 წლიდან მოყოლებული ჰერსის კოცნა (ჰერშეს კოცნა). ქარხნის მუშები მათ კოცებს უწოდებდნენ, დაანგარიშებდნენ, რომ მანქანა, რომელიც მათ წარმოეშვათ, კონვეიერის ქამარი შეუკვეთა.
 37. კანადური პორკინები ერთმანეთს ტუჩებზე ყავთ.
 38. თუ შუასაუკუნეების იტალიაში დაინახეს, თუ როგორ იმოქმედა კაცი და კოცნა ქალს საზოგადოებრივ ადგილებში, მაშინ მას შეეძლო მისი ქორწინება.
 39. პირველად ეკრანზე კოცნა ნაჩვენები იქნა 1896 წელს Kiss ფილმში.
 40. კლასიკური დუმილი ფილმი "დონ ჟუანი" (1926) არის ჩანაწერი მფლობელი ხმების კოცნა ნაჩვენები ეკრანზე. აქედან 127 ადამიანია, ხოლო ცნობილი მსახიობი ჯონ ბარიმორმა ტიტულის როლში ითამაშა.
 41. ესკიმოსი, პოლინეზიელები და მალაიზიელები კოცნის ნაცვლად თავიანთ ცხვირებს ააფენენ.
 42. უძველესი რომაელები ერთმანეთს თვალებს ან ტუჩებზე ყრიდნენ, როგორც მისალმების ნიშანი.
 43. რევოლუციურ რუსეთში, მეფის კოცნა ითვლებოდა საზოგადოების ცნობის უმაღლესი ფორმა.
 44. ვიქტორიანული ეპოქაში, ეტიკეტის დადგენილი მამაკაცები კოცნა ქალის ხელში.
 45. ევროპაში მისალოცების სტანდარტული ფორმა კვლავ კოცნა ორივე ძაღლია. შეიძლება ორჯერ გაიმეოროთ, ოთხი, ექვსი, და რამდენიც მოგეწონათ.
 46. ზოგიერთი აფრიკული ტომის წარმომადგენლები თავიანთ ლიდერს პატივს სცემენ, რის შედეგადაც მისი ტრასიები მოჰყვა.
 47. გრძელი წყალქვეშა კოცნა 2 წუთი და 18 წამი გაგრძელდა. 1980 წლის 2 აპრილს ტოკიოში ჩაიწერა.
 48. ამერიკის შეერთებული შტატების შტატში ინდიანა, აკრძალულია კანონით ადამიანი ულვაში "რეგულარულად კოცნა ადამიანი".
 49. აშშ-ს ქალაქ ჰარტფორდში, კონექტიკუტში, ის უკანონოდ მიიჩნევა, თუ ადამიანი თავის ცოლს კვირას კოცნა.
 50. ამერიკის ქალაქ კედარ რაპიდში, აიოვას, ეს არის დანაშაული, რომ კოცნა უცხო.

შაუნა მაკნენერი, დიდი ბრიტანეთიდან

არსებობს თუ არა ალერგია kissing?

როგორც ჩანს, კოცნა შეიძლება ნამდვილად გამოიწვიოს საკვები ალერგიის. სულ მცირე, ასეთი დასკვნები მიიღეს მკვლევარებმა დოქტორ როზმარი Hallet3- ის მიერ. მათ შეისწავლეს 379 პაციენტის ისტორია, რომლებიც თხილით ან თესლისთვის ალერგიული იყო, მათგან 20-მა განაცხადა, რომ ალერგია განვითარდა მას შემდეგ, რაც ისინი ერთმანეთს ეუბნებოდნენ.

შესაძლოა, ეს ადამიანი შეჭამა იმას, რამაც გამოიწვია ალერგიული რეაქცია. მკვლევარებმა განაცხადეს, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს იყო ზომიერი და გამოხატული იყო მხოლოდ ქავილი და შეშუპება. მაგრამ ოთხ შემთხვევაში პაციენტებს სუნთქვის გაძნელება მოუწევდათ. ყველაზე ცუდი შემთხვევა დაფიქსირდა სამი წლის ბიჭიზე, რომელიც ძმაზე ძმაზე იყო დაქორწინებული, რომელმაც ახლახან სცადა პიუა სუპი. ბიჭი ჰქონდა ისეთი მძიმე ალერგიული რეაქცია, რომელიც სასწრაფოდ უნდა გადაეცეს საავადმყოფოში.

ჰალოტი და მისი კოლეგები წერენ: "ყველაზე ხალხს, ალბათ, ეჭვი არ ეპარება, რომ ალერგიული რეაქცია შეიძლება მოხდეს kissing. შეხვედრების დროს დაფიქსირებული რეაქციების დაახლოებით მესამედი, ალერგენებთან ასეთი კონტაქტის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა პირველ რიგში უნდა იყოს მოზარდებსა და ახალგაზრდებში. "

ალისონ კლეინი სომერსეტიდან, ნიუ ჯერსი, აშშ

გაახარეთ სიცოცხლის გახანგრძლივება?

კოცნა ნამდვილად შეუძლია სიცოცხლის გახანგრძლივება. კვლევები აჩვენებს, რომ სიცოცხლის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია სტრესის, დაბალი ქოლესტერინისა და მჭიდრო ურთიერთობისგან კმაყოფილების მაღალი ხარისხით. და ყველა ეს სამი ფაქტორი კოპებით პირდაპირ პროპორციულია!

დოქტორ კორი ფლოიდის ხელმძღვანელობით ჩატარებულ ერთ კვლევაში, 52 ზრდასრული სუბიექტი ორ ჯგუფად იყოფა. ერთ ჯგუფს გადაეცა "რომანტიკული კოცნა სიხარულის გაზრდა მათი პარტნიორებით", ხოლო მეორე ჯგუფს ითხოვდნენ, რომ ადრეც შეეძლოთ kissing.
6 კვირის შემდეგ მკვლევარებმა აღმოაჩინეს, რომ "ექსპერიმენტულმა ჯგუფმა აჩვენა სტრესული აღქმის, კმაყოფილების ურთიერთდამოკიდებულება და საერთო შრატში ქოლესტერინის შემცირება"

ხმა არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი სექსუალური მიმზიდველობა. ისევე როგორც ადამიანები ფიზიკურად ჯანსაღი ორგანოების მოზიდვაზე, ისინი ასევე ჯანსაღი ხმით არიან მოზიდული. ადამიანები, როგორც წესი, სურთ თავიანთი პარტნიორების მოძებნა. ეს არის ჩვენი ინტერესები და ჩვენი სახეობების ევოლუციური განვითარების ინტერესებში.

Pin
Send
Share
Send
Send

lehighvalleylittleones-com